środa, 23 września 2020

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej w Wojborzu

 

2020-09-23

Deklaracja  dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej w Wojborzu

Szkoła Podstawowa w Wojborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Wojborzu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-17

​Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest ​częściowo zgodna ​z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

​-  brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych

​- brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony

 - brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

- elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia

- brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu błędu przy ich wypełnianiu

- brak dostosowania do potrzeb osób słabo widzących

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej.

Osoba kontaktowa: Jacek Potyrała

Adres e-mail: sp.wojborz@gmail.com

Telefon: 748713189

 

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do                   organu nadzorującego pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Wojborzu, 57-442 Wojbórz 52 lub drogą elektroniczną na adres sp.wojborz@gmail.com

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła Podstawowa w Wojborzu, 57-442 Wojbórz, Wojbórz 52

Zabudowania szkoły stanowią dwa budynki: szkoły i sali gimnastycznej połączone łącznikiem.

Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia. Dwa boczne, do których nie prowadzą schody; drzwi główne, do których prowadzą schody oraz podjazd dla wózków oraz drzwi tylne, do których prowadzą schody.

Do budynku sali gimnastycznej prowadzą dwa wejścia, przy których są schody oraz podjazdy dla wózków.

Portiernia/punkt kontaktowy dla osób wchodzących znajduje się przy wejściu głównym po prawej stronie.

Dla osób niepełnosprawnych dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku szkoły.

W budynku szkoły brak windy dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

 

 

piątek, 11 września 2020

Dary Lata

 10.09.2020 w klasie I odbyły się zajęcia  Dary Lata-kreatywna zabawa. Uczniowie tworzyli wymyślone ludziki, zwierzaki itp. Klasie bardzo podobała się zabawa poprzez naukę. Marta Prorok